Vedtægter

Vedtægter – Damedagen i Frederikssund Golfklub

1. Damedagen er hjemmehørende i Frederikssund Golfklub og optager kvinder, der er medlem af Frederikssund Golfklub og er fyldt 19 år.

2. Damedagens formål er at arrangere turneringer under hyggelige og festlige former på såvel hjemme- som udebane.

  1. a) Der kan kun spilles 1 tællende turnering om dagen, enten en damedags- eller en klubturnering.           Der kan ikke optjenes point til den løbende damedagsturnering på dage, hvor der spilles månedsturnering eller udebaneturnering. Såfremt damedagens udebaneturnering aflyses, er der ingen tællende turnering denne dag.
  2. b) Markør for en damedagsspiller skal så vidt muligt være damedagsspiller.

3. Til at forestå dette arbejde vælges på den årlige generalforsamling en bestyrelse, der består af 5 medlemmer samt en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

       – Formand

       – Næstformand

       – Kasserer

       – 2 bestyrelsesmedlemmer

       Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (ikke næstformand) afgår i lige år

       Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige år

       Herudover vælges 1 suppleant, denne vælges for 1 år ad gangen og deltager på lige fod i         arbejdet med de 5 bestyrelsesmedlemmer.

       Damedagen tegnes af Formand og 1 bestyrelsesmedlem.

       Ingen kan sidde i bestyrelsen i samme funktion mere end 4 år. Dog kan Generalforsamlingen beslutte, at klausulen ikke håndhæves.

       Foreningens regnskab revideres af revisor valgt blandt Damedagens medlemmer. Der vælges 1 revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

4. Regnskabsåret løber fra 1.10. til 30.9., dog skal der afsættes beløb efter regnskabsårets afslutning til afholdelse af generalforsamling.

5. Medlemskab af Damedagen tegnes for 1 år ad gangen ved betaling af kontingent, fastsat af bestyrelsen.

6. Damedagen afholder generalforsamling hvert år en torsdag i oktober måned.

       Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved opslag i klubhuset og på mail til alle Damedagens medlemmer senest 3 uger før.

7. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

8. På generalforsamlingen træffes alle afgørelser med simpelt flertal.

9. Eventuel ophævelse af Damedagen kan kun besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 14 dages varsel og med dette ene punkt på dagsordenen. Der kan stemmes ved fuldmagt angående ophævelse af Damedagen.

10. Ophæves Damedagen, tilfalder alle evt. midler Frederikssund Golfklubs Juniorafdeling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. april 2004, revideret på generalforsamlingen den 27.09.2012, den 04.09.2014, den 03.09.2015, den 01.09.2016, den 12.09.2019, 07.10.2021og 06.10.2022.

Frederikssund, den 7. oktober 2022

Mie Skovgaard Sørensen                    Annette Jørgensen                                     Merete Palm

 Inger Margrethe Skovgaard                   Susanne Falkenberg                                 Eva Reinholdt